I. “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

CEL PLANOWANEJ OPERACJI:

Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinków wodociągowych w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach

Dąbrówka Mała, Opalewo, Koźminek, Brudzewo, Kiełcze, Wolimirzyce, Wilenko, Nowe Karcze. Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Szczaniec poprzez budowę

kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczaniec.

WYNIKI:

  • Wybudowanie 86 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczaniec
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Mała 350 mb
  • Budowa kanaliazacji sanitarnej w miejscowości Smardzewo
  • Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzewo

Wartość dotacji: 1 859 930,00 zł

Wartość projektu: 3 761 945,49 zł

II. Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptrucka i toru rowerowego na terenie gminy Szczaniec

III. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu”

IV. “Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku”

V. „Budowa Instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej”

VI. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczaniec

VII. „Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Szczańcu”